ഐ ടി ടീച്ചറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് / ലേഡി Ph: 91-8606780759
കൽപ്പറ്റ : പരിചിത സമ്പന്നരും ഡിഗ്രി ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം 
ജോലി : ഐ ടി ട്രൈനെർ ഓർ ടീച്ചർ 
ശമ്പളം : 20000 + Food and Accommodation 
വിളിക്കു 91-8606780759


Read More Add your Comment 0 comments


Mananthavady 2 Acres Plot suitable for ResortsVisited
1.90 Acre kara, 15 cent vayal. 1.75 and 15 vayal has paper,  40 Lakh per acre.


Read More Add your Comment 0 comments


Mananthavady 1 acre for 27 LakhVisited


1 Acre rubber plot, 27 Lakh,


Read More Add your Comment 0 comments


3 Acres Plot for sale in Mananthavady Ph: 919562720812
Total 3 acres, 22 lakh per acre, 3 acra resort / home stay land in Mananthavady, good views from the land and greenic atmosphere. Water and electricity available. ..


Read More Add your Comment 0 comments


2 acres plot for sale in Mananthavady municipality
Total 2 acres, 22.5 lakh per acres,


Read More Add your Comment 0 comments


Kolery 2 Acres plot for Sale Ph: 919562720812
Total 2 acres, prize per acre is 22.5 lakh, 2 acra house plot site/agricultural land in Kolery, taring rd frontage property, bus route and level land. mixed cultivation property, silent area, good atmosphere.


Read More Add your Comment 0 comments


Near Mananthavady town good house Ph: 919562720812
Prize 1.22 cr or 1.22 crore, 11 cent, 2930 square feet, more than four rooms, 11 cents of plot and a beautiful house cituated only 1 KM away from Mananthavady town in peaceful atmosphere.Pure water fecility available in all season.


Read More Add your Comment 0 comments


Mananthavady 2.07 acres plot for sale Ph: 919562720812Visited


Total 2.07 acres, 13 Lakh per acre or 1300000, 2.07 Acre land with water,current and road facility(25cent is vayal).Situated in Wayanad District near Mananthavady. 300 meters from PWD road.Good for resorts,house, animal farms and plantation.


Read More Add your Comment 0 comments


Mananthavady Plot with house for sale Ph: 919562720812
Prize 55 lakh, 1.65 acres plot with a home, 1.65acra well maintained coffee &pepper land with house in Wayanad ( near Mananthavady ), taring rd frontage property, very attractive property, silent area.EARLY 3 LAKHS INCOME.


Read More Add your Comment 0 comments


Mananthavady 3.33 acres with home Ph:919562720812
Total 3.33 acres, per acre 45 lakh or 4500000, 1 km from state high way thalassery -mananthvady road, Water ,eletricity,road facility.6km from mananthavady twon,near KSEB pole casting unit,kuzhinilam .1200sq ft tiled house.coffe ,pepper,rubber plantation different type of big trees .near gov engeneering collage mananthavady .50000per cent


Read More Add your Comment 0 comments


Ambalavayal 1 acre plot for sale Ph: 919562720812
Total 1 acre, prize per acre 1 cr or one crore, per cent 1 lakh or 100000, 1 acre land with water,electricity and road facility.Situated in ambalavayal, Wayanad District (Near Edakkal cave) Best suited for resorts and other selling.


Read More Add your Comment 0 comments


Plots in Wayanad
Read More Add your Comment 0 comments


Kuttiyadi 7 acres Plot for Sale Ph: 919562720812
Total 7 acres, 30 lakh per acre or 3000000, mananthavadi root makiyad 900mtr


Read More Add your Comment 0 comments


Kattikulam house for sale just 4 lakh Ph:919562720812


Only 4 lakh or 400000, 18 cent, 3 rooms, Situated on apprx. 100 mts from Kartikulam- Panavally Bus route. Open Well, electricity, 3 bed room old house.


Read More Add your Comment 2 comments


 

© 2010 REAL ESTATE All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info