📢📢 അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു 📢📢 Ph: 91-9562720812
📢📢 അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു 📢📢

ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട്‌ മാസത്തെ IT based ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും
🇮🇳 UPSC / PSC അംഗീകാര Computer Courses കൂടാതെ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ്
Wayanad Empire 💻 Centre
🏬 Kalpetta/New Bus stand
📞 9562720812Read More Add your Comment 0 comments


PSC/കേരള ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ Ph: 91-9562720812
PSC/കേരള ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ. അടുത്ത ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു.

PGDCA, DCA, Tally GST, MS Office, .. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കോഴ്സുകൾ.

JOIN NOW..!!!
Wayanad Empire’s unique integrated job oriented career courses ...

Wayanad Empire Education,
New Busstand, Kalpetta.
Ph: 9562720812

Please share this to your friends and friends groups... ☺🙏


Read More Add your Comment 0 comments


Tally, MS Office, Training and Placement Ph: 91-8606780769
-  - - Wayanad Empire - - -
Kalpetta : New Bus Stand
Classes: Tally Erp 9
MS Office
Excel (Advanced )
Word
Power Point

Service include: Interview training + Personality development classes + Placement service

Call Us : 91-8606780769

Wayanad Empire Accounting + Jobs


Read More Add your Comment 0 comments


അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു Ph: 91-8606780769
അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു


ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട്മാസത്തെ IT based ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും
PSC അംഗീകാര Computer Courses കൂടാതെ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്,  ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ്
*** Courses ***
* Tally Erp9 Duration: 45 Days
* MS Office Duration: 45 Days
* Tally + MS Office   : 60 Days
* Basics of Computer: 30 Days
* DCA (Diploma in Computer Application): 6 Month

Wayanad Empire Computer Centre
Kalpetta/New Bus stand
8606780769
9562720812


Read More Add your Comment 0 comments


Kalpetta 10 K Up-Stair for Rent Ph:91-9747629096

Kalpetta : Just 500 meter from city, rent is 10000 per month, two bed rooms and two bathroom, water source is well, it has parking facility. Distance from kalpetta to other major city of wayanad, to vythiri 11 km, meppadi 11 km, bathery 25 km, mananthavady 30 km, padinjarathara 18 km. Nearest town of kalpetta is muttil 6 km, chundale 6.5 km, kambalakkad 9 km, vengapally 6 km, pinangode 8 km, parakkal 5 km, kappamkolly 8 km.


please contact:Mr.Nissam 9747629096
visit:www.wayanadempire.com
Email:wayanadempire@gmail.com


Read More Add your Comment 0 comments


 

© 2010 REAL ESTATE All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info