ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാം 91- 8606780759പരിചിത സമ്പന്നരും തുടക്കകാരും ആയ ജോലിക്കാരെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ഫിനാന്സ് അക്കൗണ്ടന്റ് എച് ആർ ഐ ടി ഫ്രന്റ് ഓഫീസ്‌ റിസെപ്ഷനിസ് തുടങ്ങിയവ ഞങ്ങൾ നാകുന്നു
നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം 8606780759
Share your views...

0 Respones to "ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാം 91- 8606780759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info