ലോഡിങ്ങിനും അൺലോഡിങ്ങിനും ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph: 91-8606780759
ലോഡിങ്ങിനും അൺലോഡിങ്ങിനും ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.
സ്‌ഥലം : കൽപ്പറ്റ
ആനുഗൂല്യം : ശമ്പളം + ESI and PF
ജോലി സ്‌ഥലം : ഗോഡൗൺ
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 91-8606780759
Share your views...

0 Respones to "ലോഡിങ്ങിനും അൺലോഡിങ്ങിനും ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph: 91-8606780759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info