ജോലി നല്കുന്നവർക്കും ജോലി തേടുന്നവർക്കും PH: 91-8606780759Jobs in Wayanad
ജോലിക്കാരെ അന്വഷിക്കുന്നവർക്കും ജോലി നോക്കുന്നവർക്കും വിളിക്കാം 91 -8606780759. ജോലിക്കാരെ നോക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു ചെലവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിവിധ തരം മേഖലകളിൽ ജോലിക്കാരെ തരുന്നതായിരിക്കും.ജോലി അന്വഷിക്കുന്നവർക് വിവിധതരം മേഖലകളിൽ ജോലി അന്വഷിക്കാൻ... വിളിക്കു 91 -8606780759.
Share your views...

0 Respones to "ജോലി നല്കുന്നവർക്കും ജോലി തേടുന്നവർക്കും PH: 91-8606780759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info