ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph: 91-860678O759Kalpetta
കൽപ്പറ്റ : കൽപ്പറ്റയിലെ വിവിധ തരം ഫേമിലേക് ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഓഫീസിലേക്കും ഷോറൂമിലേക്കും റിസോർട്ടിലേക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയാം
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 91-860678O759
Share your views...

0 Respones to "ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph: 91-860678O759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info