ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph: 91-860678O759
ടാറ്റ എൻട്രി ജോബ്സ്
കൽപ്പറ്റ : സ്ഥലം വയനാട് മുട്ടിൽ, 5 പേരെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.
സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം
സമയം 9 മുതൽ 4:30 വരെ
ടി എ പ്ലസ് സാലറി  8000
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 91-860678O759
Share your views...

1 Respones to "ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph: 91-860678O759"

arjun k sreedhar said...

i am interested.


12 April 2019 at 11:39

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info