ഐ ടി ടീച്ചറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് / ലേഡി Ph: 91-8606780759
കൽപ്പറ്റ : പരിചിത സമ്പന്നരും ഡിഗ്രി ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം 
ജോലി : ഐ ടി ട്രൈനെർ ഓർ ടീച്ചർ 
ശമ്പളം : 20000 + Food and Accommodation 
വിളിക്കു 91-8606780759
Share your views...

0 Respones to "ഐ ടി ടീച്ചറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് / ലേഡി Ph: 91-8606780759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info