വെൽഡറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph:91-8606780759
വെൽഡറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് 
സ്ഥലം : കൽപ്പറ്റ
വാക്കൻസി : ആകെ = 4
വിളിക്കു :91-8606780759
Salary 7000 - 9000
Share your views...

0 Respones to "വെൽഡറെ ആവശ്യം ഉണ്ട് Ph:91-8606780759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info