വീട്ട് ചോലിക്കു ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട് 91-86O6780759
സ്ഥലം : കൽപ്പറ്റ / ബത്തേരി 
ശമ്പളം : 10000 മുതൽ 12000
വിളിക്കു : 91-86O6780759
Share your views...

0 Respones to "വീട്ട് ചോലിക്കു ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട് 91-86O6780759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info