മൈക്രോ ഫൈനാൻസിലേക്കു ഉത്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യം Ph: 91-8606780759ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ NBFC ആയ മൈക്രോ ഫൈനാൻസിലേക്കു ഉത്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. യോഗ്യത +2, ശമ്പളം 11500, ഇന്റർവ്യൂ May/ 23 / 2019 വ്യായം 10:30 Am വയനാട് കൽപ്പറ്റ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാന്റിനു സമീപം അമർ ഹോട്ടലിനു പുറകു വശം Wayanad Empire Job Consultancy യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോലി  ചെയേണ്ട സ്ഥലം കോഴിക്കോട്. ശമ്പളത്തിനു പുറമെ താമസ സൗകര്യവും, ഇൻസെന്റീവും, പ്രൊമോഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . വിളിക്കു 91-8606780759
Share your views...

0 Respones to "മൈക്രോ ഫൈനാൻസിലേക്കു ഉത്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യം Ph: 91-8606780759"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info