അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു Ph: 91-8606780769
അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു


ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട്മാസത്തെ IT based ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും
PSC അംഗീകാര Computer Courses കൂടാതെ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്,  ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ്
*** Courses ***
* Tally Erp9 Duration: 45 Days
* MS Office Duration: 45 Days
* Tally + MS Office   : 60 Days
* Basics of Computer: 30 Days
* DCA (Diploma in Computer Application): 6 Month

Wayanad Empire Computer Centre
Kalpetta/New Bus stand
8606780769
9562720812
Share your views...

0 Respones to "അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു Ph: 91-8606780769"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info