📢📢 അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു 📢📢 Ph: 91-9562720812
📢📢 അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു 📢📢

ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട്‌ മാസത്തെ IT based ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും
🇮🇳 UPSC / PSC അംഗീകാര Computer Courses കൂടാതെ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ്
Wayanad Empire 💻 Centre
🏬 Kalpetta/New Bus stand
📞 9562720812

Share your views...

0 Respones to "📢📢 അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു 📢📢 Ph: 91-9562720812"

Post a Comment

 

© 2010 Wayanad Empire All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info